Żywiec, dnia 21-05-2021 r.

SZANOWNI ODBIORCY CIEPŁA

Zarząd MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu uprzejmie informuje Państwa Odbiorców o wprowadzeniu z dniem 15 czerwca 2021 roku zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła.

W dniu 13 maja 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr OKA.4210.27.2021.AZa dla MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. zmieniającą dotychczasową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Nr OKA.4210.35.2020.AZa z dnia 21 września 2020 r., obowiązującą od 1 listopada 2020 r.

Decyzja o zmianie taryfy dla ciepła została ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 142/2021 w dniu 14 maja 2021 roku.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo Energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że zmiana taryfy została opracowana zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo Energetyczne, przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 2020 poz. 718), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 788) oraz że ceny ciepła i stawki opłat zawarte w taryfie zostały ustalone na podstawie poniesionych i planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej przy zapewnieniu równowagi interesów Odbiorów i dostawy ciepła systemowego.

Podwyżka cen ciepła średnio o 6,86 % podyktowana jest drastycznym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, do czego Spółka jest zobowiązana na mocy przepisów prawa, a niemożliwym do uwzględnienia we wniosku taryfowym z 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że we wniosku o zmianę taryfy zostały ujęty niższe koszty paliwa obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., w stosunku do kosztów przyjętych do taryfy wprowadzonej od 1 listopada 2020 roku.

Treść taryfy dla ciepła wraz z cenami ciepła i stawkami opłat dla poszczególnych grup taryfowych zawarte są w załączniku do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki powołanej powyżej.

 

Taryfa do pobrania w pdf.