Miejski Zakład Energetyki Cieplnej "EKOTERM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem Kodeksu Spółek Handlowych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044329. Podstawowy przedmiot działalności wg. PKD 2007: 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Adres siedziby Spółki: 34-300 Żywiec,ul.Folwark 14.
NIP 553-010-22-60,   REGON 070051187.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 2 400 000 PLN.
Struktura właścicielska: Miasto Żywiec 100% udziałów.

 

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący: Joanna Kurowska-Pysz

Członek: Janusz Juraszek

Członek: Michał Kasperczyk

 

Skład Zarządu Spółki:

Prezes Zarządu: Jacek  Spyrka

 

Prokurenci:

Główny Księgowy: Jolanta Pawlik

Dyrektor ds. Technicznych: Piotr Mrowiec

 

Pion Kierowniczy:

Kierownik ds.  Eksploatacji Inwestycji i Sprzedaży: Krzysztof Barzyczak

Kierownik ds. Elektro-Energetycznych i AKPiA: Jacek Kumorek