Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu otrzymał certyfikaty redukcji emisji PreQurs dla systemu ciepłowniczego. Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji oferowanego Ciepła Systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza.

Zagadnienie to szczególnie w Polsce ma duże znaczenie gdyż codziennie, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego dochodzi do przekroczenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, w strefie przygruntowej tj. przebywania ludzi – tzw. niska emisja.

Certyfikaty PreQurs informują o krotnościach redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji Ciepła Systemowego. Podane na nich wartości informują ile razy mniej lub więcej emituje się zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji – certyfikat po lewej stronie oraz ogólnej (całkowitej) emisji – certyfikat po prawej stronie), w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

 

  Certyfikaty jakości ciepła PreQurs przyznane dla MZEC EKOTERM w zakresie redukcji niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Do tych substancji zalicza się głównie pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren (B(a)P).

Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Żywcu.

Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu pochodzącemu z elektrociepłowni klasę A z opisem znak   „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu w strefie przebywania ludzi w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

Po szczegółowej analizie emisji wybranych substancji w spalinach stwierdzono, że Ciepło Systemowe dostarczane przez certyfikowaną ciepłownię charakteryzuje się również zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami ogólnej emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one aż 118 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz ponad 19 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu niż z indywidualnego kotła węglowego i dodatkowo emisja ta występuje na bezpiecznej wysokości.

Co najważniejsze budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez certyfikowaną elektrociepłownię MZEC EKOTERM są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie budynki te nie potrzebują komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych MZEC EKOTERM oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG” jak niżej.

 

 

 

Budynek oznaczony zewnętrznym znak typu NO SMOG jak wyżej informuje najbliższe otoczenie o jego neutralności w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza gdyż jest zasilany ciepłem systemowym z certyfikowanej elektrociepłowni MZEC EKOTERM

Przekazanie certyfikatów miało miejsce w dniu 01.08.2019. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez MZEC EKOTERM ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem.

Przyznanie MZEC EKOTERM Certyfikatów redukcji niskiej i ogólnej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującego wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 150 takich certyfikatów m.in. dla ponad 66 ciepłowni pracujących na potrzeby Ciepła Systemowego w Polsce.

Certyfikacja systemów ciepłowniczych

Certyfikacja systemów ciepłowniczych realizowana jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie założony w 2016 roku przez Adolfa Mirowskiego. Jest to zewnętrzny podmiot, który gwarantuje obiektywną ocenę dostawców urządzeń grzewczych i dostawców ciepła systemowego. Ocena powyższa odbywa się w oparciu o własne i pierwsze w świecie, wypracowane metody oceny oraz związane z nim certyfikaty. Dokumenty te w przejrzysty i czytelny sposób wskazują wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez poszczególne sposoby ogrzewania budynku w zależności od zastosowanych urządzeń grzewczych oraz wykorzystywanego paliwa. Opracowany sposób oceny w przejrzysty sposób ukazuje także redukcję emisję zanieczyszczeń generowanych przez systemy ciepłownicze w odniesieniu do obiektu referencyjnego (bazowego) zasilanego z lokalnej kotłowi węglowej.

Autor pierwszych w świecie tego typu certyfikatów i znaków NO SMOG j.w. uznał ich wprowadzenie za niezbędne podczas wykonywania zadań eksperckich na rzecz programu Swiss Contribution.

Adolf Mirowski w ostatnich 25 latach swojej działalności prowadził działalność doradczą, naukową, dydaktyczną w branży techniki grzewczej a także nadzoruje kompleksowe realizacje związane z kogeneracją gazową. Ponadto opracowuje kompleksowo tzw. Multisystemy Energetyczne na potrzeby wysokoefektywnego ciepła systemowego z wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest również autorem lub współautorem również wielu publikacji dla projektantów i ekspertów branżowych.

Podstawowe pojęcia

 

Systemy i budynki referencyjne

Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany sposób ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej ma mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym (bazowym) budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową. Liczby na certyfikatach oznaczają krotność redukcji emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z obiektem zasilanym z lokalnej kotłowni węglowej.

Niska emisja - wszelkie źródła emisji znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10-20 metrów, nie objęte regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła te emitują niebezpieczne substancje, a zwłaszcza pyły zawieszone i bezno(a)piren, do otoczenia w wyniku nieefektywnego spalania paliw w indywidualnych kotłach. Emisja tych zanieczyszczeń w negatywny i bezpośredni sposób wpływa na otoczenie.

Wysoka emisja - wszelkie źródła emisji, które, w świetle powyższego zapisu, nie stanowią niskiej emisji, a zwłaszcza te, które objęte są regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła zaliczane do wysokiej emisji nie wpływają bezpośrednio negatywnie na otoczenie w strefie przebywania ludzi.

Zanieczyszczenia uwzględniane w procesie certyfikacji

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), bezno(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. W ramach certyfikatów redukcji niskiej emisji dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane będą zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

Proces certyfikacji

Certyfikacja prowadzona jest przez audytora ICEB, który, gromadzi dane potrzebne do jego przygotowania. Po wykonaniu obliczeń porównawczych opracowywane są certyfikaty, które otrzymują dostawcy ciepła i urządzeń oraz ew. ich beneficjenci i użytkownicy.

 

Do pobrania: