Zasady rozliczania energii cieplnej.

MZEC "EKOTERM" opracowując taryfę na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła, uwzględnia też ochronę interesów odbiorców. Dzieje się tak z dwóch przyczyn - jest Spółką, której 100% udziałów należy do Gminy, nie musi więc spełniać wymagań akcjonariuszy, domagających się szybkiego zysku i wpływu wypłaty wysokiej dywidendy. Nie jest również monopolistą, mogącym swobodnie dyktować ceny, ponieważ działa w środowisku ostrej konkurencji z innymi sposobami wytwarzania ciepła (gaz, olej opałowy, prąd , węgiel). W codziennej walce o klienta musi więc utrzymać konkurencyjne ceny. Dlatego właśnie od lat konieczny wzrost cen ciepła dostarczanego przez "EKOTERM" kształtuje się poniżej wskaźnika inflacji. Opłata stała w Żywcu to około 30%całorocznych kosztów ogrzewania w okresie roku kalendarzowego rozłożona na 12 równych rat miesięcznych.Pozostałą cześć kosztów ogrzewania stanowi opłata zmienna wynikająca ze zużycia energii cieplnej zarejestrowanej przez licznik ciepła.

Dwie pozycje dotyczą wytwarzania ciepła, pozostałe to przesył i dystrybucja. Wszystkie wynikają z "Taryfy Dla Ciepła" zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

  1. Cena za zamówioną moc cieplną podzielona na 12 miesięcznych rat w zł/MW/m-c,
  2. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe podzielona na 12 miesięcznych rat w zł/MW/m-c,
  3. Cena ciepła w zł za GJ,
  4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w zł za GJ,
  5. Opłatę za nośnik ciepła zł/m3.

Opłata stała za moc zamówioną (zł/MW-poz.1 i 2) wiąże się z maksymalnym przepływem czynnika grzewczego, który jest niezbędny do prawidłowego ogrzewania obiektu i jak również ze stałymi kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwo niezależnie od warunków zewnętrznych jak podatki, remonty i amortyzacja urządzeń, koszty zatrudnienia.

Opłata zmienna za zużyte ciepło i przesył (zł/GJ - poz.3 i 4) wynika ze wskazań licznika ciepła i wiąże się ze zużyciem paliwa, energii elektrycznej, wody oraz kosztami przesłania ciepła do odbiorcy.

Od 1999 roku na podstawie Prawa Energetycznego Dz.U. NR 54 poz 348 obejmujący aktualnie obowiązujące przepisy, określa szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf na ciepło przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem ciepła. Taryfa dla ciepła jest każdorazowo weryfikowana i zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki. Kalkulacje cen ciepła sporządza się na podstawie uzasadnionych kosztów, które związane są wyłącznie z działalnością dotyczącą zaopatrzenia w ciepło. Koszty te podlegają weryfikacji i kontroli Urzędu Regulacji Energetyki.
Wysokość opłaty za ciepło zależy od:

  1. - źródła, w którym ciepło jest produkowane,
  2. - sieci ciepłowniczej, do której przyłączony jest odbiorca,
  3. - własności węzła cieplnego.

Według tych kryteriów odbiorcy ciepła zostali podzieleni na grupy A1,A2,A3. Dla każdej z nich ceny ciepła są zróżnicowane i odrębnie obliczane. Od kilku lat na ceny ciepła w sposób decydujący wpływają koszty, na które "EKOTERM" nie ma wpływu tj. prąd, węgiel, woda, podatki itp.